Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Naše specializace:

Pozemkové právo včetně sporů o duplicitního vlastnictví
a vydržení, rozvodové právo včetně vypořádání společného
jmění manželů, bytové právo, dědické právo

Hledat v článcích

Vyberte kategorii:
Hledaný výraz:         

Nejnovější články


Nejčtenější články


Zúžení společného jmění manželů

Bulletin advokacie 7-8/2006

Manželé mají možnost za trvání manželství smlouvou ve formě notářského zápisu zúžit či rozšířit společné jmění manželů včetně členského podílu  v bytovém družstvu, jakož i vlastnictví bytu nebo domu; obdobné právo mají muž a žena, kteří hodlají uzavřít manželství.

Stále častěji dochází v průběhu manželství ke zúžení SJM rozhodnutím soudu na návrh jednoho z manželů ze závažných důvodů či v případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.

K zúžení SJM smlouvou ve formě notářského zápisu či rozhodnutím soudu nově dochází z důvodu nadměrného podnikatelského rizika podnikatelů fyzických osob nebo fyzických osob v rámci veřejné obchodní společnosti; rovněž tak celospolečenské změny a mnohdy zcela rozdílné majetkové poměry manželů začasto vedou k zúžení SJM.

Zúžení SJM se může dotýkat nejen vlastnictví bytů, jednotek, nýbrž i členských podílů v bytových družstvech jako majetkového práva značné hodnoty.

Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost nebo byt, jednotka, která již náleží do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá smlouva o zúžení či rozšíření společného jmění účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.

Společné jmění manželů ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 obč. zaniká zánikem manželství (tj. rozvodem, smrtí jednoho z manželů); stejné právní účinky jako zánik manželství (vypořádání společného jmění) má i zúžení společného jmění smlouvou ve formě notářského zápisu dle § 143a odst. 1 obč. zákoníku a rozhodnutí soudu ve smyslu ustanovení § 148 odst. 1 obč. zákoníku.

Společné jmění manželů zaniká:

 1. zánikem manželství (rozvodem, smrtí jednoho z manželů)
 2. stanoví-li tak výslovně zvláštní zákon (nařízením likvidace majetku jednoho z manželů, konkurzem, propadnutím majetku apod.)
 3. stejné právní účinky jako zánik má ve sjednaném či stanoveném rozsahu i zúžení společného jmění dle § 143a odst. 1 obč. zákoníku smlouvou ve formě notářského zápisu a rozhodnutí soudu dle § 148 odst. 1 obč. zákoníku, vždy až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti

Zúžení či rozšíření společného jmění manželů je možné jen ve formě:
-smlouvy o zúžení či rozšíření společného jmění ve formě notářského zápisu
-rozhodnutím soudu na návrh jednoho z manželů ze závažných důvodů na straně druhého z manželů (např. marnotratnost, gemblerství, těžký alkoholismus, závislost na drogách, nadměrné či neodůvodněné zadlužování, snížená schopnost rozeznat závažnost právního jednán apod.) či získání oprávnění k podnikání manžela jako fyzické osoby nebo z důvodu, že se manžel stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti

Z ustanovení § 143 a § 151 obč. zákoníku vyplývají tyto etapy společného jmění manželů:

 1. vznik společného jmění manželů
  1. uzavřením manželství anebo
  2. dnem zániku manželství, s výjimkou věcí tvořících obvyklé vybavení společné domácnosti, pokud tak stanoví smlouva uzavřená ve formě notářského zápisu ve smyslu ustanovení § 143a odst. 2 obč. zákoníku
 2. změna rozsahu společného jmění manželů
  1. smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu ve smyslu ustanovení § 143a odst. 1 obč. zákoníku
  2. rozhodnutím soudu o zúžení společného jmění s výjimkou věcí tvořících obvyklé vybavení společné domácnosti na návrh některého z manželů ze závažných důvodů ve smyslu ustanovení § 148 odst. 1 obč. zákoníku
  3. rozhodnutím soudu o zúžení společného jmění až na věci tvořících obvyklé vybavení společné domácnosti na návrh některého z manželů, že druhý z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti ve smyslu ustanovení § 148 odst. 2 obč. zákoníku
 3. zánik společného jmění manželů, ke kterému dochází vždy zánikem manželství
 4. vypořádání společného jmění po zániku manželství nebo ještě v průběhu manželství stanoví-li tak výslovnostně zákon (ustanovení § 149 odst. 4 obč. zákoníku pro případ zúžení společného jmění smlouvou ve formě notářského zápisu dle § 143 odst. 1 věta druhá obč. zákoníku a rozhodnutí soudu dle § 148 odst. 1 obč. zákoníku)
  1. dohodou
  2. rozhodnutím soudu
  3. zákonnou domněnkou
 5. obnovení společného jmění manželů rozhodnutím soudu dle § 151 obč. zákoníku

Došlo-li k zúžení společného jmění manželů na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti, došlo současně k zániku společného jmění manželů k ostatním věcem, které netvoří vybavení společné domácnosti. Pokud však po zániku společného jmění manželů k uvedeným věcem nenásleduje jejich vypořádání ve smyslu § 149 a § 150 ObčZ, tj. dohodou účastníků, rozhodnutím soudu nebo nastoupením fikce vzniku podílového spoluvlastnictví, platí ohledně těchto věcí režim společného jmění manželů. Majetkové nároky související s nakládáním vypořádávanými věcmi – kdo a v jaké výši je povinen něco nahradit druhému ze spoluvlastníků – lze řešit až po vypořádání společného jmění manželů Tyto nároky rozhodně nelze řešit dříve než současně s vypořádáním společného jmění manželů (rozsudek NS ČR ze dne 19.9.2005 sp.zn. 22 Cdo 2211/2004; in.:www.nsoud.cz)

Rozhodnutím o zúžení SJM ve smyslu § 148 odst. 1 a 2 ObčZ došlo k modifikaci rozsahu společného jmění účastníků, stanoveného ustanovením § 143 ObčZ, tedy k vyloučení věcí, které by jinak tvořily předmět jejich společného jmění, až na věci tvořící obvyklé vybavení jejich společné domácnosti, ze společného jmění účastníků. Ustanovení § 148 odst. 1 ObčZ je obdobou § 148 odst. 2 ObčZ ve znění před novelou provedenou zákonem č. 91/1998 Sb., nový § 148 odst. 2 a 3 pak dosavadního § 148a odst. 2 a 3. Novela tak věcně zachovala dosavadní konstrukci zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů, v nové dikci zúžení společného jmění manželů, jakožto principu ochrany majetku nepodnikajícího nebo z jiných „závažných důvodů“ ohroženého manžela. (rozsudek NS ČR ze dne 27.3.2002 sp.zn. 22 Cdo 1476/2000; in.:www.nsoud.cz)

Rozšířením společného jmění manželů ve smyslu ustanovení § 143a odst. 1 obč. zákoníku k členskému podílu v bytovém družstvu, který byl do té doby ve výlučném majetku jen jednoho z manželů, vzniká společné členství v družstvu ve smyslu ustanovení § 703 odst. 2 obč. zákoníku.

Zúžením společného jmění ve smyslu ustanovení § 143a odst. 1 obč. zákoníku je i sjednání přeměny společného jmění k určitým věcem v podílové spoluvlastnictví manželů včetně vlastnictví bytu a domu.

Ustanovení § 149 odst. 1 obč. zákoníku výslovně stanoví, že společné jmění manželů zaniká zánikem manželství, tj. zpravidla smrtí či rozvodem manželství, a nikoli jeho zúžením ve smyslu ustanovení § 143 odst. 1 obč. zákoníku a § 148 odst.1, 2 obč. zákoníku.

Zúžením společného jmění manželů ve smyslu ustanovení § 148 odst. 2 obč. zákoníku nezaniká společné jmění, nýbrž dochází k jeho změně (redukci) až na vybavení společné domácnosti  s účinky ex nunc ve prospěch ochrany nepodnikajícího manžela s výjimkou věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti.

Protože společné jmění manželů rozhodnutím soudu ve smyslu ustanovení § 148 odst. 2 obč. zákoníku pro podnikání manžela nezaniká, nevypořádává se žádný majetek ve smyslu ustanovení § 149 odst. 2,3 obč. zákoníku.

Ustanovení § 149 odst. 4 obč. zákoníku vedle  vypořádání společného jmění po zániku manželství ex lege rozšiřuje vypořádání společného jmění manželů  i na případy uvedené v ustanovení § 143a odst. 1 obč. zákoníku a ustanovení § 148 odst. 1 obč. zákoníku.

Ustanovení § 149 odst. 4 obč. zákoníku neumožňuje vypořádat společné jmění manželů, které bylo zúženo rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 148 odst. 2 obč. zákoníku na návrh některého z manželů z důvodu, že druhý z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.

Ustanovení § 149 odst. 4 obč. zákoníku umožňuje vypořádání majetku  a závazků, které ve smyslu ustanovení § 143a odst. 1 věta druhá obč. zákoníku tvoří jejich společné jmění ke dni platnosti dohody uzavřené ve formě notářského zápisu o zúžení společného jmění včetně členského podílu v bytovém družstvu či vlastnictví bytu.

Jelikož ustanovení § 149 odst. 4 obč. zákoníku umožňuje vypořádání k majetku zúženému společnému jmění soudem ze závažných důvodů ve smyslu ustanovení § 148 odst. 1 obč. zákoníku, musí se zúžení nutně týkat i majetku dosud ve společném jmění manželů, až na obvyklé vybavení společné domácnosti.

Z důvodu, že ustanovení § 149 odst. 1 obč. zákoníku váže okamžik zániku společného jmění na zánik manželství, přičemž ustanovení § 149 odst. 4 obč. zákoníku vylučuje vypořádání  majetku k němuž bylo zúženo společné jmění z důvodu podnikání manžela ve smyslu ustanovení § 148 odst. 2 obč. zákoníku, je třeba mít za to, že zúžení společného majetku dle § 148 odst. 2 obč. zákoníku má účinky ex nunc, tj. do budoucna, a proto je vyloučeno vypořádání společného jmění; zákonodárce stanovil právní účinky rozhodnutí soudu ex nunc a vyloučil tak vypořádání z důvodu podnikání manžela ještě za trvání manželství (ochrana druhého manžela před zadlužením, zachování možnosti majetkového prospěchu z podnikání).