Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Naše specializace:

Pozemkové právo včetně sporů o duplicitního vlastnictví
a vydržení, rozvodové právo včetně vypořádání společného
jmění manželů, bytové právo, dědické právo

Hledat v článcích

Vyberte kategorii:
Hledaný výraz:         

Nejnovější články


Nejčtenější články


Vypořádání zděděného či darovaného členského podílu

Právní rádce 10/2006

V rámci vypořádání členských podílů v bytových družstvech po zániku manželství se poměrně často vyskytují případy, kdy předmětem vypořádání je členský podíl, který byl nabyt darováním nebo děděním za trvání manželství jen jedním z manželů.

Ve smyslu ustanovení § 703 odst. 2 obč. zákoníku (původně § 175 odst.2) vzniká společně členství manželů v bytovém družstvu i v případě darování či zdědění členského podílu v bytovém družstvu jen jedním z manželů za trvání manželství, což je zákonnou výjimkou z pravidla nabytí takovéhoto majetku do výlučného vlastnictví (majetku) nabyvatele ve smyslu ustanovení § 143 odst. 1 obč. zákoníku.

Darováním je bez ohledu na označení právního úkonu bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu (tj. nikoli dědictví), kterým obdarovaný získává do svého vlastnictví (majetku) nemovité či movité věci či jiný majetkový prospěch bez protihodnoty, aniž by to byla zákonná povinnost dárce.

Darování ve formě bezplatného převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu ve prospěch jen jednoho z manželů (nejčastěji od rodičů) a zdědění členského podílu v bytovém družstvu za trvání manželství zakládá oprávnění obdarovaného manžela a dědice členského podílu ve smyslu ustanovení § 149 odst. 2 obč. zákoníku požadovat, aby tržní hodnota darovaného či zděděného členského podílu ke dni jeho nabytí mu byla uhrazena jako jeho vnos ze svého majetku  do společného majetku.

Uplatnění práva manžela, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého majetku vynaložil na společný majetek ve smyslu ustanovení § 149 odst. 2 obč. zákoníku je hmotně právním úkonem ve smyslu ustanovení § 34 obč. zákoníku zpravidla uplatněným v rámci uzavírání mimosoudní dohody o vypořádání SJM nebo řízení o vypořádání SJM, který musí splňovat náležitosti právního úkonu dle ustanovení § 37  a § 39 obč. zákoníku.

Uplatnění práva na vnos z výlučného majetku do společného majetku ve smyslu ustanovení § 149 odst. 2 obč. zákoníku může znít například takto:
„Z důvodu darování členského podílu v SBD ………. mojí matkou …….. na základě smlouvy o bezplatném převodu členství v družstvu ze dne ……… ve smyslu ustanovení § 149 odst. 2 obč. zákoníku požaduji, aby na vypořádání společného jmění manželů byla započtena tržní cena členského podílu ve Stavebním bytovém družstvu …………. vztahující se k družstevnímu bytu ………….. ke dni ………………… ve výši ……………, resp. ve výši zjištěné znaleckým posudkem o obvyklé ceně podílu ke dni ……“

Vnosem z výlučného majetku do společného majetku, které zakládá oprávnění na uhrazení toho, co z výlučného majetku bylo použito na společný majetek ve smyslu ustanovení § 149 odst. 2 obč. zákoníku, je i rozšíření společného jmění manželů k členskému podílu jednoho z manželů ve smyslu ustanovení § 143a odst. 1 obč. zákoníku, a to ve výši tržní ceny členského podílu ke dni účinnosti smlouvy o rozšíření SJM, jakož i zákonná transformace doposud výlučného členského podílu v bytovém družstvu jednoho z manželů v důsledku nabytí práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu až za trvání manželství ve smyslu ustanovení § 703 odst. 2 obč. zákoníku (původně § 175 odst.2)..

I v případě uplatnění práva na vnos z výlučného majetku do společného majetku lze namítnout zneužití práv proti dobrým mravům ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 obč. zákoníku (např. za situace placení výživného na děti obdarovaným manželem z předchozího manželství v celkové výši rovnající se uplatněnému vnosu formou např. darovaného členského podílu v SBD).

Pokud jde o darování a dědění členských podílů ve stavebních bytových družstvech do 1.1.1990, je zásadně nutno vycházet nikoli z tržní ceny, nýbrž z tzv. zůstatkové hodnoty členského podílu, což odpovídá i judikatuře. V případě, že každý z manželů nabyl za trvání manželství členský podíl v bytovém družstvu darováním či dědictvím, přičemž jeden z těchto podílů byl nabyt do 1.1.1990, lze na zjevný nesoulad ve způsobu zjišťování výše obou vnosů (tzv. zůstatková cena oproti tržní ceně u srovnatelných družstevních bytů) aplikovat ustanovení o dobrých mravech dle § 3odst. 1 obč. zákoníku.

Judikatura: „Jestliže jeden z manželů použil hodnotu členského podílu ve stavebním bytovém družstvu, který náležel výlučně jemu, na získání jiného a manželům již společného členského podílu u stavebního bytového družstva, má při vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů právo požadovat, aby mu byla ze společného majetku manželů tato hodnota uhrazena. Hodnotu takového vnosu je třeba zásadně zjišťovat ke dni, kdy byl uskutečněn.“ (rozsudek NS ČR ze dne 19.5.2005 sp.zn. 22 Cdo 2457/2004; in.:Soudní rozhledy č. 10/2005)