Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Naše specializace:

Pozemkové právo včetně sporů o duplicitního vlastnictví
a vydržení, rozvodové právo včetně vypořádání společného
jmění manželů, bytové právo, dědické právo

Hledat v článcích

Vyberte kategorii:
Hledaný výraz:         

Nejnovější články


Nejčtenější články


Válka a mír

Právní rádce č. 3/2002

Události 11. září 2001 mezinárodní právo postavily před otázku nově definovat pojem války a míru, agresora a obránce a legitimní obrany států mimo svoje území proti politicky motivovaným, organizovaným a soustavným ozbrojeným útokům teroristických skupin z území jiných států, národnostně, nábožensky či politicky spřízněných. Mezinárodní právo musí nově definovat mezinárodněprávní odpovědnost jednotlivých států za přímou či nepřímou vědomou podporu teroristických skupin, trvale působících na jejich územích vůči jiným státům, za neodůvodněnou nečinnost, případně i objektivní neschopnost, efektivně zabraňovat činnosti takovýchto ozbrojených teroristických skupin na svém území.

Globální válka třetího tisíciletí nemusí nutně znamenat pernamentní válečné operace. Výjimečně může jít o státem přímo či nepřímo podporované, soustavné, organizované a politicky motivované teroristické útoky z jejich území proti jiným státům s úmyslem jejich postupného ničení.

Události 11. září 2001 jsou důsledkem desítky let probíhajícího hromadění
nespokojenosti chudých obyvatel zemí třetího světa s jejich sociálním postavením a totalitními politickými systémy, které tamní političtí a náboženští vůdci místo jejich spravedlivého řešení přesouvají do nacionalisticky a nábožensky motivované agresivity vůči všemu cizímu se snahou o rozšíření svého vlivu. První světová válka byla ostatně vyvolána jako poslední zoufalý pokus zabránit prostřednictvím válečného konfliktu rozpadu dávno přežilých evropských monarchií s výsadním postavením šlechty za cenu hromadného vyvražďování prostých obyvatel. Historii lidstva však provází zásada: „Krátkodobě rozhoduje síla, dlouhodobě moc a věčně pravda.“

Označování nepřátel Islámu ze strany útočníků z 11. září 2001 jako židovsko-křesťanský svět je založeno na historicky nepopiratelném spojení křesťanství s judaismem. Křesťanství založili na základě Starého zákona Židé a vzniklo jako nábožensky motivované hnutí Židů vůči Římskému Impériu orientovaném především na záchranu Židů vůči nesnesitelnému útlaku. Vztahy mezi křesťanstvím a judaismem lze rozumně odůvodnit konkurencí dvou sesterských náboženství s myšlenkou na postupné odstraňování slabších náboženství, jakož i dovršením procesu přisvojování si zásluh o samotný vznik křesťanství.

Skrytá historická zášť křesťanů vůči Židům je největším paradoxem novodobých dějin lidstva z důvodu, že křesťanství vzniklo jako čistě židovská sekta, každodenním nábožným uctíváním židovských zakladatelů a mučedníků včetně Ježíše Krista a jeho matky, ideologickým základem křesťanství ve formě Starého Zákona a jeho citacemi v Novém Zákoně. Židé byli prvními žáky Ježíše Krista, prvními šiřiteli jeho učení i prvními obětmi jejich pronásledování apod. Mnozí muslimští učenci tak z vnějšku obě tato náboženství správně spojují v jeden celek, přičemž mezi křesťany zahrnují všechny obyvatele Severní Ameriky a Evropy. Židovské kořeny křesťanství, vyjma mocenského střetu, byly rovněž hlavním důvodem zločinné teze fašistického Německa o budoucí likvidaci křesťanství. Tak jako osud Židů za druhé světové války měl být postupně osudem všech Slovanů (obhajoba v Norimberku srovnáváním s vyvražďováním jednotlivých indiánských kmenů), tak zločinně plánovaný osud obyvatel USA má být předobrazem osudu obyvatel Evropy.

Lze zevšeobecnit že „Armády svět dobývají a touha lidí po svobodě a spravedlnosti jej osvobozuje.“ Historii lidstva provází zásada: „Krátkodobě rozhoduje síla, dlouhodobě moc a věčně pravda.“

Historickou odpovědnost některých evropských mocností za organizovanou a vědomou genocidu původních, méně vyspělých, národů Severní a Jižní Ameriky, Austrálie a Afriky včetně jejich zotročování s úmyslem přisvojení si jejich území s následnou kristianizací je na druhé straně mementem, ochranou a důvodem, proč je nutno diferencovaně změnit dosavadní přístup Západu vůči chudým zemím třetího světa. „Budoucnost je stínem minulosti.“ Lidé všech národů a ras jsou si rovni z důvodu jejich identické genetické výbavy a jejich srovnatelných intelektuálních schopností.

Mezinárodní právo musí pružně zareagovat na zcela novou mezinárodní situaci se zvláštním zřetelem na skutečnost, že nejdůležitější nejsou krásná slova o míru a spravedlnosti, nýbrž jen konkrétní aktivní činnost. Poučením historie je, že motivaci druhých lze nejlépe seznat nikoli z jejich projevů navenek, nýbrž z ideologického odůvodňování vlastního chování svým vlastním členům a příznivcům (např. soustavné teroristické útoky vůči Izraeli, neexistence státu Izrael v učebnicích palestinských škol).

Postoje USA po 11. září 2001 dávají základ utváření nového mezinárodního práva o vzniku a průběhu válečných konfliktů, které mají ze strany celosvětově zorganizovaných teroristických skupin za podpory politicky a nábožensky spřízněných států za cíl dlouhodobě postupně ekonomicky a psychologicky oslabovat Západ jako nepřítele se zločinnými sny o jeho následném zničení a ovládnutí.