Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Naše specializace:

Pozemkové právo včetně sporů o duplicitního vlastnictví
a vydržení, rozvodové právo včetně vypořádání společného
jmění manželů, bytové právo, dědické právo

Hledat v článcích

Vyberte kategorii:
Hledaný výraz:         

Nejnovější články


Nejčtenější články


Ručení a konkurs

Právní zpravodaj 12/2005

V právní teorii a praxi dosud není ujasněna otázka, zda a za jakých podmínek náleží plnění z ručení vzniklého do prohlášení konkursu do konkursní podstaty dlužníka.

Východisko nám přitom nabízí výklad platné právní úpravy.

1. Základní právní úprava

Podle § 20 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Přihlásit lze i pohledávku vázanou na podmínku. Ručitel takto přihlašuje svoji pohledávku, která mu vůči úpadci vznikne, bude-li za něho plnit jeho závazek vůči věřiteli. Obdobně přihlašují své pohledávky i osoby, jejichž věci, práva nebo pohledávky zajišťují pohledávky oddělených věřitelů vůči úpadci (§ 27 odst. 5).
Podle § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Osoby, jejichž věci, práva nebo pohledávky zajišťují pohledávky (§ 28) vůči úpadci, správce vyzve, aby do 30 dnů vyplatily ve prospěch konkursní podstaty zajištěné pohledávky, nebo aby ve stejné lhůtě složily cenu věci, práva nebo pohledávky, jimiž je pohledávka zajištěna. Nevyplatí-li uvedené osoby zajištěnou pohledávku nebo nesloží-li cenu věci, práva nebo pohledávky, zapíše správce věc, právo nebo pohledávku do soupisu podstaty (§ 18). Věci, které zajišťují pohledávky oddělených věřitelů, lze zpeněžit ve veřejné dražbě. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jde-li o ručitele včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení (např. směnečné rukojemství, záruky poskytnuté věřitelem na zajištění celního dluhu).
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Věřitelé pohledávek, které byly zajištěny zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, převodem práva dle § 553 občanského zákoníku nebo postoupením pohledávky dle § 554 občanského zákoníku (dále jen „oddělení věřitelé“), mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena ze zpeněžení věci, práva nebo pohledávky, jimiž byla zajištěna.

2. Právní závěry

Plnění z ručení vzniklého do prohlášení konkursu v rozsahu dluhu dlužníka ke dni prohlášení konkursu musí ručitel po prohlášení konkursu poskytnout jen ve prospěch konkursní podstaty, přičemž ručitel po splnění ručitelského závazku na základě jeho přihlášky podané dle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má postavení běžného věřitele, tj. nikoli odděleného věřitele dle ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb. a jeho pohledávka tudíž nepodléhá zvláštnímu režimu ustanovení § 27 odst. 5 cit. zákona.
Věřitel se může po prohlášení konkursu úspěšně domáhat plnění vůči ručiteli z ručitelského závazku vzniklého do prohlášení konkursu jen za dluh úpadce nespadajícího do konkursní podstaty, a to v rozsahu uvedeném v ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména v rozsahu úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů vzniklých před prohlášením konkursu, jestliže přirostly v době od prohlášení konkursu; smluvní pokuty, pokud by nárok na ně vznikl až po prohlášení konkursu.
Ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výslovně upravuje vznik budoucí pohledávky ručitele vůči úpadci po splnění ručitelského závazku vzniklého do prohlášení konkursu až v průběhu konkursního řízení spadajícího do konkursní podstaty, pročež je pro tento případ dána potřeba zvláštního zákonného ustanovení pro podmíněné a budoucí pohledávky z ručení; v opačném případě by zákonodárce nevolil budoucí čas s podmínkou: „která mu vůči úpadci vznikne, bude-li za něho plnit jeho závazek vůči věřiteli“.
Plnění z ručitelského závazku vzniklého do prohlášení konkursu mimo konkursní podstatu přímo věřiteli nemá žádného věcného odůvodnění a není dotčeno, že ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neplatí, jde-li o ručitele včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení (např. směnečné rukojemství, záruky poskytnuté věřitelem na zajištění celního dluhu); ručitel tudíž nemá postavení odděleného věřitele.
Ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výslovně předpokládá plnění z ručitelského závazku vzniklého do prohlášení konkursu jako budoucí pohledávku ručitele vůči úpadci po splnění ručitelského závazku do konkursní podstaty, přičemž ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vylučuje aplikaci jen tohoto ustanovení pro ručitele včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení (např. směnečné rukojemství, záruky poskytnuté věřitelem na zajištění celního dluhu), tj. osob, které v průběhu konkursu poskytnou ve prospěch konkursní podstaty plnění ze zajištění pohledávky vůči úpadci.
Výklad některých obecných soudů, že ručitel po prohlášení konkursu poskytne plnění z ručitelského závazku vzniklého do prohlášení konkursu přímo věřiteli namísto do konkursní podstaty a na základě toho, v souladu s jeho přihláškou podanou ve smyslu ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude ručiteli z konkursní podstaty poskytnuta určitá částka jako běžnému věřiteli úpadce, je nejen v rozporu se zněním, smyslem a účelem zákona o konkursu a vyrovnání, nýbrž i prostou logikou; „mělo-li být ručení vzniklé do prohlášení konkursu vyloučeno z režimu zákona č. 328/1991 Sb., nemůže být z konkursní podstaty ani částečně uspokojen ručitel jako věřitel úpadce“. Logické tudíž je, že ručení vzniklé do prohlášení konkursu je vyloučeno jen z aplikace ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nikoli z režimu celého zákona č. 328/1991 Sb.
Podá-li věřitel úpadce po prohlášení konkursu žalobu o splnění ručitelského závazku vzniklého do prohlášení konkursu přímo proti ručiteli, musí soud provést i skutková zjištění o rozsahu žalovaného plnění z ručitelského závazku s tím, že nejedná-li se o plnění v rozsahu ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být žaloba ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zamítnuta pro nedostatek hmotně právní legitimace; i z tohoto pohledu je tudíž nutná specifikace jednotlivých nároků v žalobě o plnění z ručitelského závazku (jistina, úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuta dle výše za určitá období apod.).
Jedině v případě, že je sepsáno prohlášení ručitele až po prohlášení konkursu na majetek dlužníka, nespadá plnění ručitele do konkursní podstaty úpadce, nýbrž v celém rozsahu náleží mimo konkursní podstatu dlužníka a může být i po dobu trvání konkursního řízení úpadce vymáháno věřitelem přímo proti ručiteli. Rovněž plnění z ručitelského závazku poskytnutého věřiteli do dne prohlášení konkursu nespadá do konkursní podstaty dlužníka.