Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Naše specializace:

Pozemkové právo včetně sporů o duplicitního vlastnictví
a vydržení, rozvodové právo včetně vypořádání společného
jmění manželů, bytové právo, dědické právo

Hledat v článcích

Vyberte kategorii:
Hledaný výraz:         

Nejnovější články


Nejčtenější články


Restituce a vlastnictví

Právní rádce 2/2006

Problematika restitucí je právně zajímavou nejen pokud se týká vztahu obecného a zvláštního právního předpisu, nýbrž i otázky významu ustálené soudní judikatury a její změny v závěru procesu restitucí, jakož i  závaznosti právních vět vykonatelných nálezů Ústavního soudu ČR pro typově obdobné případy.

Nelze spravedlivě argumentovat rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku vydanými v době, kdy ustálená judikatura Nejvyššího soudu ČR (R 34/1993) a závazné právní věty Ústavního soudu ČR (IV. ÚS 403/98) umožňovaly uplatnění vlastnických žalob vedle žalob restitučních, čímž ve svůj prospěch u soudu oprávněně argumentovala Česká republika.

Umožňuje-li právní řád demokratického právního státu uplatnit majetkové právo včetně vlastnického práva vedle obecné úpravy ještě na základě další, zvláštní právní úpravy (restituční předpisy) pro jeho státní občany nebo občany žijící trvale na jeho území, nemůže se jednat o diskriminaci osob žijících trvale na území jiného státu či s cizím státním občanstvím, kteří jsou však odkázáni jen na obvyklou ochranu vlastnictví dle obecných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

Vyloučením jakékoli náhrady (naturální či finanční) podle zákona osob rehabilitovaných zákonem č. 119/1990 Sb. včetně zrušení všech trestních rozhodnutí o vině a trestu s účinky ex tunc a v celém rozsahu, které nadto v době odsouzení byly pod ochranou statutu politického uprchlíka uznaného demokratickým právním státem, jen pro jejich státní občanství, je v rozporu s článkem Čl.14 bod 6 Úmluvy Mezinárodního paktu a občanských a politických právech, uveřejněné vyhl.č. 120/1976 Sb.

Za osobu uprchlou ve smyslu ustanovení § 302 až 306 zákona č. 141/1961 Sb., ve znění do 31.12.1989, nebylo a ani nyní nelze považovat osobu, které bylo pravomocným rozhodnutím demokratického právního státu vydaného na základě mezinárodní úmluvy, ženevské konvence, přiznáno právo politického azylu.

Vyloučením ochrany vlastnického práva podle obecné úpravy, právní řád České republiky v  rozporu s mezinárodními úmluvami, kterými je České republika vázána, diskriminuje osoby rehabilitované pravomocným soudním rozhodnutím vydaným na základě zákona č. 119/1990 Sb. bez čs.státního občanství tím, že ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb. váže podmínky  uplatňování nároků vyplývajících  ze zrušených  výroků o  trestu propadnutí  majetku, propadnutí věci nebo zabrání věci, jakož i způsob náhrady a rozsah těchto nároků, na vydání zvláštního zákona, kterým jsou zákon č. 87/1991 Sb., zákon č. 229/1991 Sb., přičemž tyto zákony však a´priory vylučují z uplatnění majetkových práv vyplývajících ze zrušení výroků o propadnutí majetku všechny rehabilitované fyzické osoby bez čs.státního občanství.

Část ustanovení § 47 odst.2 věta prvá před středníkem zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, jinak nárok zaniká“, s odkazem na nálezy Ústavního soudu ČR č. 164/1994 Sb., č. 2/1997 Sb. a č. 153/1998 Sb., je ve zjevném v rozporu s mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republiky vázána, jakož i Ústavou a Listinou základních práv a svobod.

Restituční právní předpisy nemohou jen ve prospěch čs.státu vyloučit ochranu vlastnického práva, které na stát nepřešlo z důvodu obecných vad právních úkonů vyvolávajících jejich neexistenci či absolutní neplatnost (např. zfalšování podpisu prodávajícího, nepřipojení geometrického plánu ke kupní smlouvě, neurčitosti kupní smlouvy), neboť takovéto případy restituční předpisy nezmírňují; věcná působnost restitučních předpisů zasahuje předně programové odnímání vlastnictví ve prospěch čs.státu typizované v ustanovení § 6 zákona č. 87/1991 Sb. a § 6 zákona č. 229/1991 Sb. (zejména v rámci kolektivizace, znárodňování, etatizace soukromého domovního majetku, propadnutí majetku v případě zpolitizovaných trestných činů).