Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Naše specializace:

Pozemkové právo včetně sporů o duplicitního vlastnictví
a vydržení, rozvodové právo včetně vypořádání společného
jmění manželů, bytové právo, dědické právo

Hledat v článcích

Vyberte kategorii:
Hledaný výraz:         

Nejnovější články


Nejčtenější články


Reforma justice

Právní rádce č. 8/2010

Modernizace a reforma justice je nutnou podmínkou zachování významného postavení soudní moci i v jedenadvacátém století.
Postupné zaostávání soudnictví za překotným rozvojem moderní společnosti – zvláště co do délky soudního řízení – potvrzuje vytváření nového nesystémového institutu rozhodčího řízení ad hoc, které se však bez nezbytných zákonných podmínek osoby rozhodce a základních pravidel rozhodčího řízení stalo nekontrolovaným a mnohdy významně narušujícím princip spravedlnosti jako nepsané podstaty veškeré lidské společnosti („Rozhodnutí, které otevřeně popírá pravdu i spravedlnost, je bezprávím“). Protože stát autorizuje rozhodčí řízení vykonatelností rozhodčích nálezů, „ručí“ i za jejich zákonnost a spravedlnost řízení.
Vylučuje-li sám zákon (občanský soudní řád) z dovolání projednání všech sporů o peněžité plnění do 50 000,- Kč v občansko právních věcech a v obchodně právních věcech do 100 000,- Kč, takové věci zásadně nedosahují ani nezbytné intenzity zásahu do ústavně chráněných subjektivních práv stěžovatelů a Ústavní soud ČR by je takto – až na zcela extrémní případy – měl bez dalšího odmítat.
Ojediněle se vyskytnou případy, kdy tentýž odvolací senát vyhodnotí tytéž důkazy zcela odlišně, než v případě svého předchozího zrušujícího usnesení, se zaujetím očividně nesprávného právního názoru na určitou právní otázku (např.: důkazní břemeno neleží na tom, kdo listinu se sporným podpisem soudu předložil a kdo z ní pro sebe vyvozuje nabytí práv, ale naopak na druhé sporné straně jako „iniciátorovi“; usnesení MS v Praze sp.zn. 62 Co 496/2009). Jedním z mechanismů vyloučení korupce je, že v případě opětovného odvolacího řízení v téže věci – po předchozím zrušujícím usnesení soudu 2. stupně – připadá věc kterémukoli ze senátů odvolacího soudu (rozhodují-li stejnou věc po sobě dva, případně více senátů odvolacího soudu, je pravděpodobnost korupce nižší). V rámci práva na spravedlivé soudní řízení má jeho účastník právo uplatnit v odvolání výhradu, aby mu bylo umožněno být přítomen „přidělení věci“ konkrétnímu senátu odvolacího soudu, který v téže věci v minulosti opakovaně rozhodoval na základě týchž důkazů antagonisticky a zaujal právní názor očividně v rozporu s ustálenou judikaturou. Přidělování věci zákonnému soudci je objektivně zajištěno u Ústavního soudu a z tohoto modelu nechť bez výjimky vychází všechny odvolací soudy.
Autoritu soudů ve společnosti – vedle přiměřené délky – zaručuje předně vysoká odborná úroveň meritorních rozhodnutí, kterou koncepčně zajišťuje specializace již v řízení před soudem 1. stupně. V této souvislosti se jeví potřebným sjednocení okresních (obvodních) soudů se sídlem ve velkých statutárních městech do jednoho městského soudu, čímž dojde poměrně jednoduše i k významným úsporám; do té doby postačí více pracovišť téhož městského soudu.
Mají-li okresní (obvodní) soudy sídlo v jednom statutárním městě, nic nebrání v jejich sjednocení do jednoho městského soudu s možností okamžitých úspor a specializace jako nezbytný předpoklad zvýšených nároků na rychlost a vysokou odbornost.
De lege ferenda lze doporučit, aby  za bagatelní věc, která nepodléhá odvolacímu řízení, bylo stanoveno řízení o peněžitém plnění, jehož výše zásadně odpovídá průměrné měsíční mzdě v České republice, t. j. okolo 20 000,- Kč.