Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Naše specializace:

Pozemkové právo včetně sporů o duplicitního vlastnictví
a vydržení, rozvodové právo včetně vypořádání společného
jmění manželů, bytové právo, dědické právo

Hledat v článcích

Vyberte kategorii:
Hledaný výraz:         

Nejnovější články


Nejčtenější články


Předvolání účastníka k prvnímu jednání

(Právní zpravodaj 4/2005)

V řízení, ve kterém je zákonem stanovena či rozhodnutím soudu nařízena koncentrace řízení dle § 118b a § 118c o.s.ř., vyvstala otázka, zda účastník, který má právního zástupce a jehož podpis na plné moci nebyl ověřen a ani žaloba či vyjádření k ní nebyla účastníkem autorizována jeho podpisem, musí být předvolán k prvnímu jednání, či nikoli.

Právní zástupce v občanském soudním řízení zpravidla vybírá, třídí, systematizuje a precizuje tvrzení samotného účastníka o určitých pro rozhodnutí významných skutečnostech a předkládá důkazy o nich, o nichž jej informuje především samotný účastník řízení, který je často z větší části i sám drží.

Ustanovení § 28 odst. 4 o.s.ř. stanoví, že podpisy na plné moci či jejím odvolání musí být úředně ověřeny, jen stanoví-li to zákon nebo tak rozhodne předseda senátu.

Právní jistota účastníků soudního řízení, autorita soudu, jakož i jistota v právních vztazích v demokratickém právním státě, vyžadují, aby v plné moci udělené právnímu zástupci (obecnému zmocněnci) bylo výslovně uvedeno, jak byla zjištěna totožnost zmocnitele, např. uvedením čísla a série občanského průkazu, jinak nelze mít za to, že byla totožnost nepřítomného účastníka soudního řízení soudem zjištěna řádně včetně jeho projevu vůle prostřednictvím zvoleného právního zástupce (obecného zmocněnce).

Ačkoli ustanovení § 28 odst.4 o.s.ř. výslovně uvádí množné číslo „podpisy“, není ověření podpisu zmocněnce-advokáta či notáře jako právního zástupce na plné moci či jejím odvolání nutná, neboť zvláštní zákon těmto osobám za stanovených podmínek dává právo ověřovat určité listiny, tj. projevuje tím obecně zvláštní důvěru v jednání těchto osob.

Plná moc obecného zmocněnce by měla být ve smyslu ustanovení § 28 odst. 4 o.s.ř. ověřena vždy, není-li účastník řízení předvoláván, neboť tento, na rozdíl od advokáta, nemá zvláštním zákonem a zavazujícími stavovskými předpisy stanoveny další poměrně přísné povinnosti včetně etických.

Není-li podpis účastníka na plné moci udělené právnímu zástupci (obecnému zmocněnci) ověřen ani v ní není uvedeno, jak byla zjištěna totožnost zmocnitele, který nadto neautorizoval žalobu či vyjádření k ní, je na místě takovéhoto účastníka řízení k prvnímu ústnímu jednání vždy předvolat, aby soud svou autoritou zaručil (zjistil) jeho totožnost a způsobilost.

Právní zástupce účastníka, až na výjimky, vlastní tvrzení o rozhodných hmotně právních skutečnostech při soudním jednání nečiní, tvrzení podává zpravidla samotný účastník, pročež je nutno i samotného účastníka řízení vyrozumět o koncentraci řízení dle § 118b odst. 2 o.s.ř., což je v plném souladu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy č. 209/1992 Sb.

Nezastupitelnost, časová ohraničenost, a výjimečnost institutu koncentrace řízení dle § 118b a 118c o.s.ř., jakož i čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy č. 209/1992 Sb. vyžadují, aby bylo vyrozumění o povinnostech a následcích nesplnění těchto povinností při koncentraci řízení ve smyslu ustanovení § 118b odst. 2 o.s.ř. doručeno i samotnému účastníku řízení, byť má právního zástupce s plnou mocí, neboť samotný účastník má osobně něco „vykonat“-zásadně nezastupitelnou povinnost tvrdit a předkládat důkazy, a to i při samotném prvém ústním jednání.

Soud je v souladu s § 115 o.s.ř., čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy č. 209/1992 Sb., i přes ustanovení § 49 odst. 1 o.s.ř., povinen k prvnímu jednání v řízení, ve kterém je stanovena či rozhodnutím soudu nařízena koncentrace řízení dle § 118b a § 118c o.s.ř., předvolat i účastníka, který má v řízení právního zástupce, zvláště pokud tento nepředložil plnou moc s ověřeným podpisem účastníka, případně uvedení způsobu zjištění jeho totožnosti, a aniž sám účastník neautorizoval žádné písemné podání ve věci (žalobu, vyjádření k žalobě apod.), neboť výslovná zvláštní zákonná povinnost účastníka tvrdit je při vlastním soudním jednání zásadně nezastupitelnou povinností účastníka, kterou lze v těchto výjimečných věcech označit jako „osobně vykonat“.

Z důvodu principu právní jistoty v právních vztazích, výslovného znění ustanovení § 115 o.s.ř., zásad občanského soudního řízení vyjádřenými i v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy č. 209/1992 Sb., musí soud k prvnímu jednání ve věci předvolat i samotného účastníka řízení a nikoli jen jeho právního zástupce, a to i s ohledem na nutnost ověření projevu vůle účastníka vyjádřené v žalobě či vyjádření k ní (nepodepsané účastníkem), pravosti plné moci (neověřený podpis účastníka), koncentraci řízení, apod., pokud se účastník nevzdal účasti na jednání dle § 115a o.s.ř.

V případě, že se řádně předvolaný účastník nedostaví k prvnímu jednání, není zapotřebí jej již o dalších rocích osobně informovat s tím, že k jeho tíži jdou případné jím neautorizované vady tvrzení o rozhodujících hmotně právních skutečnostech, a to právě vzdáním se osobní účasti na prvém jednání.

V soudní praxi se objevila rovněž otázka, zda účastník řízení může dodatečně popřít (upřesnit) vlastní tvrzení obsažené v žalobě v řízení před soudem I.stupně a nebyl-li řádně poučen dle § 119a odst. 1 o.s.ř. i v odvolacím řízení.

Zvláště tehdy, pokud účastník řízení neautorizoval svoje tvrzení obsažené v žalobě či ve vyjádření k ní sepsané jeho právním zástupcem (obecným zmocněncem), nebo objeví-li se nové skutečnosti a důkazy vyvracející pravdivost původního tvrzení, má účastník právo uvést nové pravdivé tvrzení o již dříve jinak tvrzené rozhodné skutečnosti včetně předložení důkazu o ní, a to i v odvolacím řízení, nebyl-li řádně poučen dle § 119a odst. 1 o.s.ř. Zásada formální pravdy nesmí být ve zjevném rozporu se zásadou materiální pravdy a spravedlivého soudního procesu.