Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Naše specializace:

Pozemkové právo včetně sporů o duplicitního vlastnictví
a vydržení, rozvodové právo včetně vypořádání společného
jmění manželů, bytové právo, dědické právo

Hledat v článcích

Vyberte kategorii:
Hledaný výraz:         

Nejnovější články


Nejčtenější články


Odstranění nepovolených stavebních úprav

Právní rádce 11/2009

Účinností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) dnem 1. ledna 2007 nastala podstatná změna v právní úpravě týkající se odstranění vybraných nepovolených stavebních úprav bez ohledu na to, kdy byly uskutečněny, a tím i v posuzování platnosti dotčených právních úkonů.

Ustanovení § 103 odst. 1 písm.h) stavebního zákona 1) ve spojení s ustanovením § 129 odst. 1 stavebního zákoníku 2) mají charakter zákonné „amnestie“ nepovolených stavebních úprav provedených kdykoli před 1. lednem 2007, jenž je věcně odůvodněna ochranou vytvořených hodnot i právní jistoty; pokud jde o nepovolené stavební úpravy z minulosti do 1. ledna 2007, cit. zákonná ustanovení správně reagují na to, že často nelze zaručit úplnost a věrohodnost zachovaných původních stavebních rozhodnutí zejména pro uplynutí času v délce až století, opakovaných podstatných změn právních úprav v důsledku antagonistických změn společenských zřízení, světových válek, živelných pohrom, úmrtí původních stavebníků i zániku původních stavebních úřadů, apod.

Ustanovení § 103 odst. 1 písm.h) i ustanovení § 129 odst. 1 stavebního zákona tak ex lege zhojují veškeré nepovolené stavební úpravy provedené kdykoli do 1.1.2007, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Z důvodu, že ex lege nelze nařídit odstranění stavebních úprav, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost, bez ohledu na jejich dobu jejich provedení, jakož i proto, že tyto stavební úpravy z minulosti provedené kdykoli do 1 ledna 2007 již nevyžadují dodatečné stavební povolení či ohlášení, není k jejich legalizaci zapotřebí ani rekolaudace.

Z důvodu, že stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost, ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm.h) stavebního zákona již nevyžadují stavební povolení ani stavební ohlášení ani nelze nařídit jejich odstranění dle ustanovení § 129 odst. 1 stavebního zákona – bez ohledu na dobu jejich vzniku – nemají tyto stavební úpravy zásadně vliv na platnost dotčených právních úkonů včetně prohlášení vlastníka budovy s výjimkou změny charakteru prostor z bytových na nebytové a naopak či zásahu do společných částí domu ve prospěch jednotky.

Absolutní neplatnost prohlášení vlastníka budovy nemá oporu v  ustanovení § 103 odst. 1 písm.h) stavebního zákona a ustanovení § 129 odst. 1 stavebního zákona, pokud nyní platný stavební zákon nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu ke stavebním úpravám, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Zákonná legalizace vybraných nepovolených stavebních úprav kdykoli z minulosti ustanoveními § 103 odst. 1 písm.h) stavebního zákona i ustanovením § 129 odst. 1 stavebního zákona, které nabyly účinnosti dne 1. ledna 2007, má vliv i na aktuální posuzování platnosti dotčených právních úkonů z důvodu porušení tehdy platných stavebních zákonů ve prospěch jejich platnosti, nestanoví-li zákon výslovně jinak.

1)
Ustanovení § 103 odst. 1 písm.h) stavebního zákona: Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.
2) Ustanovení § 129 odst. 1 stavebního zákona:
Stavební úřad nařídí vlastníku stavby, popřípadě s jeho souhlasem jiné osobě, odstranění stavby
a) která svým závadným stavem ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby; jde-li o stavbu nebo zařízení, které jsou kulturní památkou, postupuje se podle zvláštního právního předpisu32),
b) prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného tímto zákonem anebo v rozporu s ním, nebo
c) u níž bylo stavební povolení zrušeno podle § 176 odst. 5 a stavbu nelze zachovat.