Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Naše specializace:

Pozemkové právo včetně sporů o duplicitního vlastnictví
a vydržení, rozvodové právo včetně vypořádání společného
jmění manželů, bytové právo, dědické právo

Hledat v článcích

Vyberte kategorii:
Hledaný výraz:         

Nejnovější články


Nejčtenější články


O platnosti Benešových dekretů

V zhledem k blížícímu se vstupu České republiky do Evropské unie a růstem neonacismu v Evropě je stále aktuální otázka platnosti tzv. Benešových dekretů, na jejichž základě byl zkonfiskován majetek tzv. sudetských Němců, kteří navíc byli po ztrátě československého státního občanství odsunuti.

Kolektivní vinu, která je zásadně obsažena v tzv. Benešových dekretech, je nutné vzhledem k historicky zcela ojedinělým důvodům, které vedly k jejímu uzákonění, považovat za věcně odůvodněnou.

Princip tzv. kolektivní viny byl se zákonnými výjimkami přijat proto, že fašistické Německo plánovalo, připravovalo a započalo uskutečňovat v historii lidstva nevídané postupné vyhlazování evropských Židů a Slovanů, v prvé řadě Poláků a Čechů, jako příslušníků tzv. „podřadných národů „, ideologicky zdůvodněné v knize Mein Kampf.

Zločinným motivem vyhlazování evropských Židů byla zvrácená teze o národní, náboženské, intelektuální a ekonomické „konkurenci „. Pro připravené postupné vyhlazování Čechů a Poláků (eufemicky nazvaném „vysídlení na Sibiř“) byla skutečným motivem zločinná snaha o úplné vyhubení původního slovanského obyvatelstva na územích sousedících s fašistickým Německem, osídlení těchto území Němci a jejich následné připojení k tzv. třetí Říši.

Pro masovou podporu zločinného programu „národního socialismu“ ze strany sudetských Němců byla mezinárodně a vnitrostátně zcela výjimečně přijata zásada tzv. kolektivní viny s individuální možností prokázání opaku.

Z důvodu zániku bipolárního světa a nezadržitelné integrace evropských států do jednotného politického, právního a ekonomického celku, v němž je princip kolektivní viny zcela nepřijatelný, je v současnosti další existence platnosti tzv. Benešových dekretů již právně neudržitelná.

Mám za to, že složitou právní situaci týkající se tzv. Benešových dekretů lze vyřešit přijetím zvláštního ústavního zákona o zániku platnosti vybraných Benešových dekretů, případně jejich částí, aniž by bylo nutné tyto právní předpisy zrušit, jak je to v legislativní praxi obvyklé.

Zcela mimořádným důvodem pro přijetí tzv. Benešových dekretů může odpovídat i výjimečné ukončení jejich platnosti, např. ke dni přijetí České republiky do Evropské unie.

Mám za to, že ústavní zákon o zániku platnosti Benešových dekretů musí být uvozen preambulí, v níž zákonodárce uvede mimořádné důvody pro přijetí dekretů, excesy při jejich uskutečňování, zásadním naplněním účelu dekretů a nepřípustnost jejich další platnosti ve sjednocené Evropě, kde je princip kolektivní viny zakotvený v platném právním řádu vyloučen.

Rok 2001 je prvním rokem třetího tisíciletí, ve kterém jistě padnou poslední uměle vytvářené morální, právní a náboženské předsudky, diskriminující občany podle jejich národnosti, náboženství, pohlaví, sexuální orientace jako základní předpoklad pro nevídaně rychlý rozvoj lidstva, který je ve prospěch všech občanů.

Je třeba si uvědomit základní rozdíl mezi přírodním zákonem života na Zemi, kterým je věčné přizpůsobování a zdokonalování různých forem života za účelem jejich přežití od lidské společnosti, která je v závislosti na dosaženém stupni rozvoje založena na principu spravedlnosti a solidarity mezi jejími členy. Jedním ze stěžejních garantů zajištěného řádného fungování demokratického státu je právo, jehož role ve společnosti neustále roste, čímž vzrůstá i význam a odpovědnost právníků za řádné fungování státu.

JUDr. Luboš Chalupa