Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Naše specializace:

Pozemkové právo včetně sporů o duplicitního vlastnictví
a vydržení, rozvodové právo včetně vypořádání společného
jmění manželů, bytové právo, dědické právo

Hledat v článcích

Vyberte kategorii:
Hledaný výraz:         

Nejnovější články


Nejčtenější články


K otázce delimitace majetkových vztahů předškolních zařízení, škol a školských zařízení podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

I. Úvodem

Vzhledem k tomu, že zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, který nabyl účinnosti dne 24. 5. 1991, nevyžadoval deklaraci přechodu vlastnictví jinou právní skutečností (např. výměrem, jak tomu bylo v případě konfiskace nebo znárodnění), jsou v právní praxi dosti časté případy, kdy na základě cit. zákona došlo k chybnému zápisu vlastnictví do evidence nemovitostí (katastru nemovitostí) v neprospěch České republiky.

Obdobně neutěšený právní stav se týká i delimitací majetku některých předškolních zařízení, škol a školských zařízení podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, který byl ke dni 27. 12. 1990 ve vlastnictví České republiky.

V právní praxi se vyskytují případy, kdy obce (městské části) krátce před nabytím účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. jednaly tak, aby si obcházením zákona č. 564/1990 Sb., jenž nabyl účinnosti dne 27.12.1990, zajistily svoje budoucí vlastnictví např. tím, že uzavíraly smlouvy o převodu práva hospodaření dle § 8 vyhlášky č.119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem,ve znění předpisů pozdějších, z bývalých školských správ okresních (obvodních) národních výborů ve prospěch obcí (městských částí) z důvodu údajné přebytečnosti nemovitého národního majetku.

V této souvislosti je zajímavou právní otázkou, jaké právní následky nastaly, pokud nebyly dokončeny delimitace majetku bývalých školských správ ONV podle zákona č. 564/1990 Sb., resp. zda po nabytí účinnosti zákona č. 564/1990 Sb. a v jakém rozsahu mohly bývalé školské správy ONV disponovat s majetkovými právy objektů škol a školských zařízení ve prospěch obcí, resp. městských částí.

II. Základní právní úprava

Podle § 24 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb. delimitace předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřízených podle dosavadních předpisů budou ukončeny nejpozději do 31.července 1991. Okresní úřad vyčlení po dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministerstvo“) finanční prostředky na činnost okresního školského úřadu, na předškolní zařízení, školy a školská zařízení a převede je na okresní školský úřad a na obec. Stejným způsobem se převádějí práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů a majetkových vztahů.

Podle § 6 odst. 2 zákona č.172/1991 Sb. na žádost obce může ministerstvo rozhodnout, že do vlastnictví obce přecházejí z vlastnictví České republiky objekty škol a školských zařízení, k nimž náleželo právo hospodaření organizacím a ve kterých jsou ke dni účinnosti tohoto zákona provozovány školy a školská zařízení, jestliže na obec a v hlavním městě Praze též na městskou část přešla funkce zakladatele nebo pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat tyto organizace (§ 67 zákona č. 367/1990 Sb., 0 obcích; § 36 zákona č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze), pokud nepřecházejí do vlastnictví obce jako stavby s pozemkem tvořící jeden funkční celek dle § 2.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 172/1991 Sb. stanoví, že do vlastnictví obcí dnem účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. přecházejí stavby s pozemky tvořícími se stavbou jeden funkční celek, které obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949, pokud jsou ve vlastnictví České republiky a nepřecházejí do vlastnictví obcí dle § 1.

Dle ust. § 8 odst. 2 vyhl. č. 119/1988 Sb. právo hospodaření s přebytečným nemovitým národním majetkem, u něhož je zájem, aby zůstal v celospolečenském vlastnictví, o nějž neprojevily zájem organizace a státní podniky, převede organizace místnímu národnímu výboru, v jehož obvodu se takový národní majetek nachází.

Ust. § 1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. stanoví, že do vlastnictví obcí dnem 24. 5. 1991 přecházejí věci z vlastnictví České republiky, k nimž ke dni 23.11.1990 příslušelo právo hospodaření národním výborům, jejichž práva a závazky přešly na obce, pokud obce a v hlavním městě Praze též městské části s těmito věcmi ke dni 24. 5. 1991 hospodařily.

III. Právní závěry

Z ust. § 24 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb. vyplývá, že ode dne 27. 12. 1990 bylo lze převést majetkové vztahy, zejména právo hospodaření a vlastnické právo, týkající se majetku předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřízených dle dosavadních předpisů,jen z okresního (obvodního) úřadu po dohodě s ministerstvem ve prospěch obce nebo okresního (obvodního) školského úřadu.

Ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb. jako právní norma speciální, vyšší právní síly, vydaná po účinnosti vyhl. č. 119/1988 Sb., případně zákona č. 109/1964 Sb.,ve znění předpisů pozdějších (hospodářský zákoník) ode dne účinnosti zákona č. 564/1990 Sb. vylučuje aplikaci obecnější normy nižší (stejné) právní síly, umožňující převod práva hospodaření a vlastnického práva k přebytečnému národnímu majetku předškolních zařízení, škol a školských zařízení. Smluvní převod těchto majetkových práv, vyjma delimitace dle § 24 odst. 1 zák. č. 564/1990 Sb., je tak vylučován materiální derogací omezeného rozsahu podle zásady „lex posterior derogat legi priori“, a to do té míry, nakolik jsou starší ustanovení s novým právním pravidlem v rozporu.

Vyjma delimitace (i se zpětnou účinností) dle § 24 odst.1 zákona č. 564/ 1990 Sb. ministerstvo mohlo a může rozhodnout o přechodu vlastnictví objektů škol a školských zařízeních na obce podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 172/1991 Sb.

Zákon č.172/1991 Sb. pro přechod vlastnictví na obce ex lege ve smyslu ust. § 6 odst. 2 tohoto zákona vyžaduje další právní skutečnost, kterou je rozhodnutí ministerstva na základě žádosti obce. Způsob nabytí vlastnictví podle § 6 odst. 2 zákona č. 172/1991 Sb. ex lege lze dovodit jednak z kontextu tohoto zákona, dále pak z výslovného použití pojmu přechod vlastnictví, jakož i užitím výrazů přechod a převod v témže právním předpise.

Objekty škol a školských zařízení, ke kterým měly právo hospodaření bývalé školské správy ONV, nemohly přejít do vlastnictví obce podle § 1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. z důvodu, že právo hospodaření k těmto objektům ke dni 23.listopadu 1990 nenáleželo přímo národním výborům, jejichž práva a závazky přešly na obce a v hlavním městě Praze též na městské části podle § 68 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., resp. § 37 odst. 1 zákona č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.

IV. 7ávěrem

Z výše uvedeného vyplývá, že do doby dokončení delimitací majetkových práv předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřízených podle předpisů platných do 27. 12. 1990 podle § 24 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb. nebo do doby rozhodnutí ministerstva podle § 6 odst. 2 zákona č. 172/1991 Sb., s výjimkou přechodu vlastnictví historického majetku na obce dle § 2 zák. č. 172/1991 Sb., jsou objekty škol a školských zařízení zásadně ve vlastnictví České republiky pokud je tato vlastnila ke dni 27. 12. 1990.

Je třeba poznamenat, že bývalé školské správy ONV byly zrušeny konkrétními rozhodnutími příslušných zastupitelstev obcí (městských částí), na které ve smyslu § 36 zákona č. 418/1990 Sb. a § 67 zákona č. 367/1990 Sb. přešla funkce zakladatele nebo pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat předškolní a školní organizace a zařízení.

Jelikož existence či neexistence práva hospodaření a vlastnictví k objektům škol a školských zařízení je pro činnost organizací zásadní, lze ze strany okresních (obvodních) školských úřadů a obcí (městských částí) doporučit přezkoumání správnosti zápisu o těchto skutečnostech v katastru nemovitostí a případné rozpory objasnit a odstranit.

JUDr. Luboš Chalupa, Praha