Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Naše specializace:

Pozemkové právo včetně sporů o duplicitního vlastnictví
a vydržení, rozvodové právo včetně vypořádání společného
jmění manželů, bytové právo, dědické právo

Hledat v článcích

Vyberte kategorii:
Hledaný výraz:         

Nejnovější články


Nejčtenější články


K náležitostem výzvy správce konkurzní podstaty dle § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb.

I. Úvodem

Přestože od účinnosti zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání uplynulo již více než 11 let, je aplikace ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nesprávná.

Výzvy správců konkurzních podstat dle ustanovení § 27 odst. 5 zákona jsou neúplné a tím i neurčité tím, že správce ve výzvě nestanoví konkrétní výši ceny věci, práva či pohledávky, kterou má jejich vlastník (majitel) ve prospěch konkurzní podstaty ve lhůtě 30 dnů složit, nýbrž jen bez dalšího opíše část zákonného ustanovení.

Neurčitost výzev správců konkurzní podstaty ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona je hlavním důvodem masového poškozování práv vlastníků věcí a majitelů práv a pohledávek, které ve prospěch konkurzní podstaty zajišťují pohledávky tím, že tito nemohou v rámci konkurzu ve smyslu cit. ustanovení řádně uplatnit svoje vlastnické (majetkové) právo.

II. Základní právní úprava

Osoby, jejichž věci, práva nebo pohledávky zajišťují pohledávky (§ 28) vůči úpadci, správce vyzve, aby do 30 dnů vyplatily ve prospěch konkursní podstaty zajištěné pohledávky nebo aby ve stejné lhůtě složily cenu věci, práva nebo pohledávky, jimiž je pohledávka zajištěna. Nevyplatí-li uvedené osoby zajištěnou pohledávku nebo nesloží-li cenu věci, práva nebo pohledávky, zapíše správce věc, právo nebo pohledávku do soupisu podstaty (§ 18). Věci, které zajišťují pohledávky oddělených věřitelů, lze zpeněžit ve veřejné dražbě. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jde-li o ručitele včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení (např. směnečné rukojemství, záruky poskytnuté věřitelem na zajištění celního dluhu). 1)

III. Základní náležitosti výzvy správce

Výzvy správců konkurzních podstat v praxi zní vzorově jen tak, že správce s odkazem na ustanovení § 27 odst. 5 zákona vyzve vlastníka (majitele) věci, práva či pohledávky, aby ve lhůtě 30-ti dnů vyplatil ve prospěch konkurzní podstaty zajištěnou pohledávku v konkrétní výši nebo aby ve stejné lhůtě složil cenu věci, práva či pohledávky k rukám správce konkurzní podstaty, a to s poučením, že nebude-li v uvedené lhůtě vyplacena zajištěná pohledávka nebo nebude-li složena cena věci, práva či pohledávky, budou věci či jiné majetkové hodnosty zapsány do soupisu podstaty.

Vlastníky věcí a majiteli práv a pohledávek, které ve prospěch konkurzní podstaty zajišťují pohledávky úpadce, byť se zákonnými omezeními vyplývajícími ze zařazením těchto majetkových hodnot do soupisu podstaty, zůstávají až do jejich zpeněžnění jejich původní vlastníci (majitelé), tj. vlastnictví (majetková práva) jsou mimo jiné i pod ochranou čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 bod 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněné pod č. 209/1992 Sb.

Ustanovení § 27 odst. 5 zákona je zvláštním způsobem ochrany vlastnického práva vlastníka (majitele) věci, práva nebo pohledávky, který svým majetkem zajišťuje cizí dluh, a zvláštním způsobem zániku zajišťovacího práva osob, které nejsou osobními dlužníky konkurzního věřitele, které je nutno i s ohledem na ochranu čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněného pod č. 209/1992 Sb., zvlášť důsledně chránit dodržením všech podmínek stanovených pro aplikaci cit. ustanovení.

Zařazení věcí, práv a pohledávek do konkurzní podstaty ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona marným uplynutím 30-ti denní lhůty ze strany správce konkurzní podstaty musí vždy předcházet doručení výzvy správce osobě, jejichž věci, práva nebo pohledávky zajišťují pohledávky zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, převodem práva dle § 553 občanského zákoníku nebo postoupením pohledávky dle § 554 občanského zákoníku, vůči úpadci, s výzvou, aby do 30 dnů ode dne doručení, vyplatily ve prospěch konkurzní podstaty zajištěnou pohledávku s uvedením její aktuální určité výše nebo aby ve stejné lhůtě složily určitou (tržní) cenu věci, práva nebo pohledávky, jimiž je pohledávka zajištěna.

Výzva správce konkurzní podstaty ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona bez uvedení konkrétní výše ceny věci, práva nebo pohledávky je ve smyslu ustanovení § 37 ObčZ neurčitá a je na základě včas podané žaloby vůči správci konkurzní podstaty důvodem pro vyloučení věcí (majetku) z konkurzní podstaty.

Nelze přijmout právní názor, že cenu věci, práva nebo pohledávky, jimiž je pohledávka zajištěna, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona samostatně určí jiná osoba než je samotný správce konkurzní podstaty, neboť v takovém případě by bylo účinné složení prakticky jakékoli subjektivně určené ceny zajištěné věci, práva či pohledávky, což je v rozporu se smyslem a účelem zákona o konkurzu a vyrovnání i zajišťovacích práv včetně práva zástavního.

Cena věci, práva nebo pohledávky, jimiž je pohledávka zajištěna, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona, se zásadně určí jako tzv. cena tržní, tj. cena, věci, práva nebo pohledávky v daném místě a čase (konkurzní řízení) obvyklá. Tento princip určení způsobu stanovení cen vyplývá z charakteru přednosti aplikace tržních cen v rámci tržní ekonomiky, kde tzv. úřední ceny jsou výjimkou z pravidla, kterou má výslovně stanovit samotný právní předpis (např. pro účely výpočtu daní a poplatků), způsobu realizace zajišťovacích práv jak ve fázi mimosoudní, tak i soudní včetně zpeněžnění zajištěné věci, práva nebo pohledávky v rámci samotného konkurzního řízení, exekuce, dražby apod.

Správce konkurzní podstaty stanoví cenu věci, práva nebo pohledávky, jimiž je pohledávka zajištěna, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona, zpravidla na základě znaleckého posudku, zvláště jedná-li se o nemovitosti nebo cennější movité věci (např. starožitnosti, umělecké předměty), patenty, ochranné známky apod. Výjimkou z této zásady může být např. cena stavebních pozemků, kterou lze věrohodně určit na základě cenové mapy, s výjimkou některých oblastí, kde cenová mapa zjevně neodpovídá realitě či věci zjevně nepříliš vysoké ceny.

Správce konkurzní podstaty může dle vlastního uvážení a na vlastní odpovědnost pověřit samotného vlastníka (majitele) věci, práva či pohledávky obstaráním znaleckého posudku o tržní ceně nemovitostí či cennějších movitých věcí a práv, to však nic nemění na skutečnosti, že ve výzvě ke složení ceny věci, práva či pohledávky ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona musí sám stanovit konkrétní cenu věci práva nebo pohledávky, jimiž je pohledávka zajištěna.

Skutečnost, že správce ve výzvě ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona naopak neuvede konkrétní místo či číslo účtu, na které má být cena věci, práva či pohledávky složena, nevyvolává neúčinnost výzvy, neboť v takovém případě platí, že platba směřuje přímo za správcem konkurzní podstaty.

Stanovení konkrétní výše ceny věci, práva nebo pohledávky, které zajišťují pohledávky zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, převodem práva dle § 553 občanského zákoníku nebo postoupením pohledávky dle § 554 občanského zákoníku, ve výzvě správce konkurzní podstaty ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona je nezbytné mj. i pro samotnou ochranu práv konkurzních věřitelů včetně samotných oddělených věřitelů, neboť je tím zajištěna alespoň základní kontrola správnosti a zákonnosti postupu správce konkurzní podstaty a ochrany vlastnického práva (majetkového práva) osob, které nejsou úpadcem.

V praxi je totiž masivně zneužívána skutečnost, že správce konkurzní podstaty ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona vyzve k výplatě zajištěné pohledávky s příslušenstvím s uvedením její konkrétní výše, která však zpravidla několikanásobně převyšuje tržní cenu věci, práva či pohledávky, ale již neuvede konkrétní výši ceny věci, práva nebo pohledávky, kterou mají jejich vlastníci (majitelé) složit.

Správce konkurzní podstaty následně se svolením věřitelského výboru a soudu věci, práva nebo pohledávky, zajišťující pohledávky (§ 28) vůči úpadci zpeněžní, s tím, že výtěžek z prodeje je zpravidla neporovnatelně nižší než je výše zajištěné pohledávky a zpravidla i podstatně méně než je částka, kterou by byli vlastníci (majitelé) ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona ochotni složit a neučinili tak jen proto, že správce neurčil žádnou cenu věci, práva či pohledávky. Tento stav je základem pro zvlášť závažné porušování vlastnických práv (majetkových práv) vlastníků, kteří nejsou úpadci, jakož i samotných konkurzních věřitelů včetně věřitelů oddělených (snížení výtěžku ve prospěch kupujících a často i ve prospěch samotných správců konkurzních podstat v důsledku nekalých vedlejších ujednáních o výši kupní ceny s využitím neznalosti konkrétních údajů dotčených osob).

Výzva správce konkurzní podstaty osobám, jejichž věci, práva nebo pohledávky jsou vůči úpadci zajištěny zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, převodem práva dle § 553 občanského zákoníku nebo postoupením pohledávky dle § 554 občanského zákoníku, musí ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona obsahovat i konkrétní výši ceny věci, práva či pohledávky, kterou mají tyto osoby ve prospěch konkurzní podstaty ve lhůtě 30 dnů složit, jinak je taková výzva pro svoji neurčitost neúčinná a je nutno ji po doplnění o konkrétní údaje zopakovat.

Zařadil-li správce konkurzní podstaty na základě marného uplynutí lhůty 30 dnů od doručení výzvy ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona ke složení ceny věci, práva nebo pohledávky, jimiž je pohledávka zajištěna, aniž by v jeho výzvě byla uvedena konkrétní cena těchto věcí, práv nebo pohledávek, je nutno na základě podané žaloby takovéto položky ze soupisu podstaty vyloučit.

V případě, že se výzva správce konkurzní podstaty ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb. týká více samostatných nemovitostí, musí tuto okolnost výslovně zohlednit i výzva tím, že správce vyzve k vyplacení zajištěné pohledávky v konkrétní výši pro každou věc samostatně či ke složení konkrétní výše ceny každé nemovitosti zvlášť, a to i tehdy, pokud všechny věci jsou zajištěny ve prospěch stejné pohledávky. Je tomu tak proto, že se často jedná o více samostatných věcí (např. nemovitostí), práv či pohledávek, kdy nelze vyloučit uplatnění přednostního práva ze strany jejich vlastníka (majitele) ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona i jen k některým vybraným věcem, právům či pohledávkám.

Marné uplynutí lhůty ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb. pro výplatu určité výše zajištěné pohledávky nebo ke složení určité výše obvyklé ceny věci je nezbytnou podmínkou pro zápis věcí do konkurzní podstaty. Neuvádí-li výzva správce konkurzní podstaty obě tyto náležitosti, tj. přesnou výši zajištěné pohledávky a současně i určitou výši ceny věci, práva či pohledávky jedná se o výzvu neúplnou a tím i neurčitou, která i s ohledem na čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 bod 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněnou pod č. 209/1992 Sb., nemůže omezit vlastnická (majetková) práva neoprávněným zařazením věcí, práv či pohledávek do seznamu konkurzní podstaty.

Zajímavou se jeví i otázka, zda včasným složením ceny věci, práva či pohledávky ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona ve prospěch konkurzní podstaty zanikají zajišťovací práva uvedená v ustanovení § 28 odst. 1 zákona, tj. zástavní právo, zadržovací právo, omezení převodu nemovitosti, převod práva dle § 533 obč.zák. a postoupení pohledávky dle § 544 obč. zákoníku, neboť ustanovení § 28 odst. 5 zákona tento způsob zániku zajišťovacích práv výslovně nestanoví.

Mám za to, že v souladu se smyslem a účelem ustanovení § 27 odst. 5 zákona i samotného konkurzního řízení zajišťovací práva uvedená v ustanovení § 28 odst. 1 zákona zanikají i v důsledku včasného složení ceny věci, práva či pohledávky ze strany jejího vlastníka (majitele) ve prospěch konkurzní podstaty, a to i tehdy, pokud složená částka nedosahuje výše zajištěné pohledávky. Hlavním důvodem je skutečnost, že se ve své podstatě jedná o zvláštní způsob zpeněžnění věcí, práv či pohledávek s přednostním právem vlastníka (majitele) se zásadně stejným výsledkem jako u jiných způsobů zpeněžnění (§ 28 odst.5), tj. získání tržní ceny zajištěné věci, práva či pohledávky ve prospěch konkurzní podstaty.

Problematika náležitosti výzvy správce konkurzní podstaty ve smyslu ustanovení § 27 odst. 5 zákona jen potvrzuje, s jak velkou odpovědností je spojen výkon funkce správce konkurzní podstaty, k čemuž vedou úvahy o zřízení zvláštní komory správců konkurzních podstat.

1) § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů