Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Naše specializace:

Pozemkové právo včetně sporů o duplicitního vlastnictví
a vydržení, rozvodové právo včetně vypořádání společného
jmění manželů, bytové právo, dědické právo

Hledat v článcích

Vyberte kategorii:
Hledaný výraz:         

Nejnovější články


Nejčtenější články


Euroústava

(Právní rádce 1/2004)

Dnem 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie jako nadnárodního celku, která sjednocuje na společných ekonomicko-politických základech evropské státy a která již nyní vykazuje tendence k budoucímu jednotnému soustátí.

Rozvoj společensko-ekonomických vztahů tak po tisíciletích překonal dosavadní model národních států, které postupně nahradí systém kontinentálního pojetí.

Právní základ Evropské unie zákonitě vytvoří její Ústava, která vyjádří základní právně-filosofické principy nového svazku evropských demokratických států.

Vedle odstranění historicky vzniklých ekonomicko-politických rozdílů je jedním z účelů euroústavy eliminovat možnost budoucího nedemokratického vývoje v některých členských státech.

První světová válka jako poslední zoufalý pokus o udržení výsadního postavení přežilých evropských monarchií a druhá světová válka jako v historii nepoznaný pokus o ovládnutí světa postupným vyvražďováním negermánských národů s následným osidlováním jejich území vedly ke ztrátě dosavadního výsadního postavení Evropy v ekonomické soutěži s ostatními (státy) kontinenty.

Nová euroústava se stane právní zárukou, že Evropa již nebude oslabována vzájemnými válkami, které s ohledem na dynamický ekonomický vývoj v Asii a nestabilní situaci uvnitř arabského světa, exportovanou navenek, a dále umocňovanou nespravedlivým rozdělením světového bohatství, ohrožují bezpečnost Evropy jako celku.

Členstvím České republiky v Evropské unii a přijetím euroústavy je nejlépe zajištěna bezpečnost a postavení České republiky v mezinárodních vztazích, ve kterých malé evropské státy přestávaly být důstojným partnerem lidnatých a dynamicky se rozvíjejících mimoevropských států.

Jednotlivým členským státům Evropské unie na druhé straně zůstane zachována funkce správních celků, respektující jejich historicko-kulturní tradice, s postupným přerůstáním menších členských států do postavení prostých euroregionů.

Euroústava a různorodost jednotlivých členských států Evropské unie je potom jednou ze základních záruk, že se již nebude opakovat historická paralela temné koloniální minulosti Evropy, vrcholící systematickou genocidou a osídlováním jiných kontinentů.

Evropská unie a v jejím rámci i Česká republika vstoupila do nelítostné ekonomické soutěže třetího tisíciletí se základním předpokladem k úspěchu, tj. v jednotném a silném celku.

Euroústava jako důležitá součást nové etapy integrace lidstva od národních států ke kontinentálnímu uspořádání naváže na nosné ideje francouzské revoluce a jistě se stane vzorem pro budoucí integraci demokratických států dalších kontinentů.