Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Naše specializace:

Pozemkové právo včetně sporů o duplicitního vlastnictví
a vydržení, rozvodové právo včetně vypořádání společného
jmění manželů, bytové právo, dědické právo

Hledat v článcích

Vyberte kategorii:
Hledaný výraz:         

Nejnovější články


Nejčtenější články


Články - Přehled všech článků

Přehled právních statí JUDr. Luboše Chalupy uveřejněných v předních právních časopisech

Většina odborných statí byla zpracována v rámci právního zastoupení klientů v konkrétních soudních řízení; citace článku v komentářové literatuře - tvořící součást práva České republiky v širším smyslu - je nejvyšším potvrzením odborné úrovně článků. Zařazení statě do knihovny PF UK EXCERPTA IURIDICA je rovněž mimořádným oceněním její odborné úrovně.

Nabytí vlastnictví k budově (domu) vyčleněním

Právní rádce č.2/2011

Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

Právní rádce č. 12/2010

Postoupení pohledávky a rozhodčí doložka

EPRÁVO 9.11.2010 č.67466

K prokazování zlé pověsti právnické osoby

Právní rádce č. 10/2010
Excerpta Iuridica 4/2010, knihovna PF UK

Včasnost žaloby po jejím odmítnutí správním soudem a výklad § 82 odst. 3 občanského soudního řádu

Právní rádce č. 9/2010

Zajištění přístřeší a bytová náhrada

Právní rádce č. 9/2010
Excerpa Iuridica 4/2010, knihovna PF UK

Ke vzniku věcného břemene § 21 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb. a výše přiměřené náhrady

Právní rádce č. 8/2010

Reforma justice

Právní rádce č. 8/2010

Zajištění náhradního bytu v nových tržních podmínkách

E-PRÁVO 7.7.2010 č. 63391.

Nabytí vlastnictví na základě smlouvy uzavřené nahrazením projevu vůle či soudním smírem

E-PRÁVO 27.5.2010

Odpovědnost advokáta a notáře za sepis neplatné smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti (jednotky)

Právní rádce 5/2010

Běžný obchodní styk ve smyslu § 196a odst. 4 obch. zákoníku

Právní rádce 3/2010
Komentář obchodního zákoníku, 13. vydání, C.H.BECK 2010, k ustanovení § 196a, str. 732
Excerpta Iuridica 2/2010, knihovna PF UK

Promlčení práva výpovědi z nájmu bytu

Právní rádce 2/2010

Převzetí zbytkového statku na základě zákona č. 142/1947 Sb. a intabulační princip i po 1. 1. 1951

Právní rádce 1/2010

Odstranění nepovolených stavebních úprav

Právní rádce 11/2009

Stanovy a organizační jednotky občanských sdružení

Právní rádce 10/2009
Excerpta Iuridica 10/2009, knihovna PF UK

Zákonnost judikatury

Právní rádce 8/2009

Více ke kupní smlouvě na nemovitost v režimu obchodního zákoníku

Právní rádce 7/2009

Ocenění věcného břemene a nepřiměřená újma

Právní rádce 6/2009
Excerpta Iuridica 4/2009, knihovna PF UK

Bezdůvodné obohacení za užívání stavebních pozemků

Právní rádce 4/2009

Obchodní či občanskoprávní vztah mezi podnikateli

Právní rádce 1/2009

Nakládání s majetkem ve výlučném vlastnictví manžela povinného

Bulletin advokacie 12/2008

Nájemné a změna vlastnictví družstevního bytu (k diskusi)

Bulletin advokacie 11/2008

Žaloba na určení promlčení práva k cizí věci

Bulletin advokacie 10/2008
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 100 občanského zákoníku, str. 582
Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích, 3. vydání, D. Weinhold, C.H.BECK 2009

Některé otázky bytového práva

Právní fórum 10/2008

Sporné otcovství zemřelého při umělém oplodnění

Právní rádce 9/2008
Excerpta Iuridica 6/2008, knihovna PF UK

Konfiskace mimo zákon

Právní rádce 8/2008

Přípustnost dovolání po zrušujícím rozsudku nejvyššího soudu

Bulletin advokacie 7-8/2008
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského soudního řádu, 1. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 237 o.s.ř. str. 1877
Velký komentář Občanského soudního řádu, 1. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 241a o.s.ř. str. 1916
Excerpta Iuridica 6/2008, knihovna PF UK

Náklady řízení při změně žaloby a povinnost překladu písemností

Bulletin advokacie 6/2008
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského soudního řádu, 1. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 142 o.s.ř., str. 974
Velký komentář Občanského soudního řádu, 1. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 146 o.s.ř., str. 974

Zákonná kritéria přikázání společné věci (majetkového práva)

Bulletin advokacie 4/2008
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 142 občanského zákoníku, str. 897

Ke zjišťování tržní ceny nemovitostí

Právní rádce 4/2008

Dispozice s majetkem ve společném jmění manželů

E-právo 18.3.2008
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 139 občanského zákoníku, str. 863

Počátek běhu promlčení majetkových práv a započtení

Právní rádce 3/2008
Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích, 3. vydání, D. Weinhold, C.H.BECK 2009

Určení vlastnictví vůči zemřelému

Právní rádce 12/2007

Zákonností k právům

Právní rádce 10/2007

Zákon anebo spravedlivé přesvědčení?

Právní rádce 8/2007

Prohlášení zakladatele o vložení nemovitosti do základního jmění

Právní zpravodaj 8/2007

Odstranění stavby na cizím pozemku s právem zpětné koupě

Bulletin advokacie 7-8/2007

Změna žaloby a stavení promlčení

Právní zpravodaj 6/2007
Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích, 3. vydání, D. Weinhold, C.H.BECK 2009

Zrušení trestu propadnutí majetku zákonem a vlastnictví tzv. neoprávněných osob

Právní zpravodaj 4/2007

Neplatnost smluv uzavřených povinnou osobou v průběhu exekuce a restituce

Bulletin advokacie 3/2007
Excerpta Iuridica 3/2007, knihovna PF UK

Soudní ochrana vlastnictví a tzv. neoprávněné osoby

Právní zpravodaj 1/2007

Výživné a ustanovení znalce

Právní rádce 12/2006

Meze výkladu

Právní rádce 11/2006

Vrácení plnění z neplatné či zrušené smlouvy manžely

Právní rádce 10/2006

Prohlášení vlastníka v rozporu s kolaudací

Bulletin advokacie 10/2006
Excerpta Iuridica 5/2006, knihovna PF UK

Vypořádání zděděného či darovaného členského podílu

Právní rádce 10/2006

Rozhodnutí majoritních spoluvlastníků a náhrada škody

Právní rádce 9/2006

Smlouva o nájmu bytu uzavřená ústně či konkludentně

Právní rádce 8/2006
Excerpta Iuridica 5/2006, knihovna PF UK

Zúžení společného jmění manželů

Bulletin advokacie 7-8/2006
Nejvýznamnější citace:
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 143a občanského zákoníku, str. 656
Excerpta Iuridica 5/2006, knihovna PF UK

Výkon předkupního práva

Bulletin advokacie 5/2006
Excerpta Iuridica 5/2006, knihovna PF UK

Byt a jeho příslušenství

Bulletin advokacie 3/2006
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, str. 664, k ustanovení § 121 občanského zákoníku
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 121 občanského zákoníku, str. 502
Excerpta Iuridica 5/2006, knihovna PF UK

Restituce a vlastnictví

Právní rádce 2/2006

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a zástava

Bulletin advokacie 1/2006
Nejvýznamnější citace:
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 142 občanského zákoníku, str. 639
Excerpta Iuridica 3/2006, knihovna PF UK

K výpovědi z nájmu bytu pro neužívání bytu a dva byty

Právní rádce 1/2006
Excerpta Iuridica 3/2006, knihovna PF UK

Ke zpětné účinnosti zákona o majetku obcí

Právní rádce 1/2006

Ručení a konkurs

Právní zpravodaj 12/2005

K náležitostem výpovědi z nájmu bytu

Bulletin advokacie 12/2005
Excerpta Iuridica 1/2006, knihovna PF UK

Úroky z prodlení dle vlád.nař. 163/2005 Sb.

Právní rádce 11/2005
Excerpta Iuridica 3/2006, knihovna PF UK

Zásadní přestavba a ztráta původního stavebně technického charakteru v restitucích

Bulletin advokacie 10/2005

Přikázání společné věci zatížené zástavním právem

Právní rádce 10/2005
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, , k ustanovení § 142 občanského zákoníku, str. 897
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 142 občanského zákoníku, str. 639
Excerpta Iuridica 3/2006, knihovna PF UK

K právnímu zájmu na určení vlastnictví do vypořádání SJM

Právní zpravodaj 9/2005
Excerpta Iuridica 1/2006, knihovna PF UK

Náklady řízení a příslušenství pohledávky nebo práva

Právní rádce 9/2005
Velký komentář Občanského soudního řádu, 1. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 142 o.s.ř,, str. 974
Excerpta Iuridica 1/2006, knihovna PF UK

Účinky zrušení vyloučení z družstva mimo odvolací lhůtu

Právní rádce 8/2005
Excerpta Iuridica 5/2005, knihovna PF UK

Rozhodné datum zápisu vlastnického práva

Právní zpravodaj 8/2005

Neplatnost kupní smlouvy pro rozpor s § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb.

Právní rádce 6/2005
Excerpta Iuridica 2/2006, knihovna PF UK

Vypořádání obchodních podílů v rámci SJM (BSM)

Právní rádce 5/2005
Nejvýznamnější citace:
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 143 občanského zákoníku, str. 649
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 149 občanského zákoníku, str. 679
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 150 občanského zákoníku, str. 689

Předvolání účastníka k prvnímu jednání

Právní zpravodaj 4/2005
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského soudního řádu, 1. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 115 o.s.ř., str. 809
Komentář Občanského soudního řádu, Wolters Kluwer 2009, k ustanovení § 115 občanského soudního řádu, str. 536

K rozsahu převzetí dluhu dle § 531 odst.1 obč. zákoníku

Právní zpravodaj 3/2005
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 531 občanského zákoníku, str. 1584
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 531 občanského zákoníku, str. 1529

Žaloba na vyklizení a vypořádání společného jmění

Právní rádce 3/2005
Nejvýznamnější citace:
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 149 občanského zákoníku, str. 679
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 150 občanského zákoníku, str. 689
Excerpta Iuridica 1/2006, knihovna PF UK

Branná povinnost

Právní rádce 3/2005

Smlouva o nájmu části bytu

Právní rádce 2/2005
ASPI
Nejvýznamnější citace.
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 685 občanského zákoníku, str. 1948

Otázka určitosti a promlčení ručení v režimu obchodního zákoníku

Právní rádce 1/2005
ASPI

Odepření dodávek energií a služeb nájemci

Právní rádce 12/2004

K poskytnutí finanční náhrady dle § 13 zákona č. 87/1991 Sb.

Právní rádce 10/2004
ASPI

K ustanovení § 119a o.s.ř.

Právní rádce 8/2004
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského soudního řádu, 1. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 119a o.s.ř., str. 853
Velký komentář Občanského soudního řádu, 1. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 205a o.s.ř., str. 1637
Komentář Občanského soudního řádu, Wolters Kluwer 2009, k ustanovení § 119 občanského soudního řádu, str. 558

Neplatnost dohody o vydání věci

Právní rádce 7/2004

Vypořádání úhrad za bydlení

Právní rádce 4/2004
ASPI
Nejvýznamnějí citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 696 občanského zákoníku, str. 2008
Komentář Občanského zákoníku, IX. vydání, C.H.BECK, ustanovení § 696 občanského zákoníku, str.1030

Vyloučení člena z bytového družstva

Právní rádce 3/2004
Nejvýznamnější citace:
Občanský soudní řád, Komentář, I. díl, Wolters Kluwer, 2009, k ustanovení § 200e občanského soudního řádu, str. 1034

Vypořádání po odstoupení od smlouvy o dílo

Právní rádce 2/2004
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 642 občanského zákoníku, str. 1823
Komentář Občanského zákoníku, IX. Vydání, C.H.BECK, 2004, k ustanovení § 642, str.959

Euroústava

Právní rádce 1/2004

K otázce promlčení nároku na vydání pozemku i se stavbou dle § 11 odst. 7 zákona o půdě

Právní rádce 12/2003
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 100 občanského zákoníku, str. 582
Komentář Občanského zákoníku, IX. Vydání, C.H.BECK, 2004, k ustanovení § 100, str.362

Restituce a peněžité náhrady

Právní rádce 7/2003
ASPI

Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům

Právní rádce 6/2003
ASPI
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 424 občanského zákoníku, str. 1234
Velký komentář Občanského soudního řádu, 1. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 136 o.s.ř., str. 940
Komentář Občanského zákoníku, IX. Vydání, C.H.BECK, 2004, ustanovení § 424, str.597

Právo ve třetím tisíciletí

Právní rádce 5/2003

Vznik společného jmění jednotky za trvání manželství

Právní rádce 4/2003
Nejvýznamnější citace:
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 143 občanského zákoníku, str. 649
Komentář Občanského zákoníku, IX. Vydání, C.H.BECK, 2004, k ustanovení § 143, str.488

K náležitostem výzvy správce konkurzní podstaty dle § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb.

Právní rádce 3/2003

Hospodaření manželů se SJM mimo obvyklou správu

Právní rádce 1/2003
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, , k ustanovení § 145 občanského zákoníku, str. 978
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 145 občanského zákoníku, str. 663
Komentář Občanského zákoníku, IX. Vydání, C.H.BECK, 2004, k ustanovení § 145 občanského zákoníku, str.495

Přechod majetku ze státu na obce

Právní rádce 12/2002
ASPI

Promlčení práva nájmu a tzv. práva na bydlení

Právní rádce 11/2002
ASPI
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 100 občanského zákoníku, str. 582
Komentář Občanského zákoníku, VIII. vydání, C.H. BECK, 2003, k ustanovení § 100, str. 320

Souběh nároků z odpovědnosti za vady a náhrady škody

Právní rádce 10/2002
ASPI

K otázce vypořádání členství v bytovém družstvu

Právní rádce 9/2002
ASPI
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 149 občanského zákoníku, str. 993
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 142 občanského zákoníku, str. 639
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 149 občanského zákoníku, str. 679
Komentář Občanského zákoníku, VIII. vydání, C.H.BECK, 2003, k ustanovení § 142, str. 407; Komentář Občanského zákoníku, VIII. Vydání, C.H.BECK, 2003, k ustanovení § 149, str. 424; Komentář Obchodního zákoníku, IX. Vydání, C.H.BECK, 2004, k ustanovení § 231, str. 886

Dobro a zlo

Právní rádce 8/2002

K otázce konání ústního jednání o odvolání proti usnesení o obnově řízení po 1.1.2001

Právní rádce 8/2002

Nevydání pozemku zastavěného pozemku dle zákona o půdě

Právní rádce 7/2002
ASPI

K převodům a nabytí majetků obcí

Právní rádce 6/2002, Moderní obec

Hospodaření se společnou věcí

Právní rádce 5/2002
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 139 občanského zákoníku, str. 841
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 139 občanského zákoníku, str. 626
Komentář Občanského zákoníku, VIII. vydání, C.H.BECK, 2003, k ustanovení § 139 občanského zákoníku, str. 403

Majetkoprávní vztahy a nakládání se svěřeným majetkem

Právní rádce 4/2002

Válka a mír

Právní rádce 3/2002

Zpětná působnost zákonů o znárodnění

Právní rádce 3/2002

Finanční náhrada za znárodnění a její vypořádání

Právní rádce 2/2002

K rozsahu uspokojení nároků oddělených věřitelů

Právní rádce 1/2002

K náhradě za znárodnění dle dekretů a zákonů z let 1945-1950

Právní rádce 12/2001

Právní postavení ustanoveného obhájce

Právní rádce 11/2001

O platnosti Benešových dekretů

Právní rádce 8/2001

K odstranění tzv. „oprávněné stavby“ na cizím pozemku

Právní rádce 7/2001
Nejvýznamější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 135c občanského zákoníku, str. 791
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 126 občanského zákoníku str. 689
Komentář Občanského zákoníku, VII. vydání, C.H. BECK, 2002, k ustanovení § 135c, str. 372

K zániku vlastnictví nemovitosti opuštěním a vzdáním se vlastnického práva

Právní rádce 5/2001
ASPI ev. č. 20428
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, , k ustanovení § 574 občanského zákoníku, str. 1678
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 135 občanského zákoníku, str. 780
Komentář Občanského zákoníku, VIII. vydání, C.H.BECK, 2003, ustanovení § 135, občanského zákoníku str. 395

Žaloba na určení, vydání nebo vyklizení?

Právní rádce 4/2001
ASPI ev. č. 20418
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského soudního řádu, 1. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 80, str. 525
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 126 občanského zákoníku, str. 689
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 457 občanského zákoníku, str. 1343
Komentář Občanského zákoníku, VII. vydání, C.H. BECK, 2002, k ustanovení § 126, str. 354
Komentář Občanského zákoníku, VIII. vydání, C.H.BECK, 2003, ustanovení § 126, str. 380
Komentář Občanského zákoníku, VIII. vydání, C.H.BECK, 2003, k ustanovení § 457, str. 572
Komentář Občanského soudního řádu, VII. vydání, C.H.BECK, 2003, k ustanovení §80, str. 258

K otázce znárodnění československého průmyslu

Právní rádce 2/2001

K otázce započtení oprávněné držby dle § 134 odst.3 občanského zákoníku

Právní rádce 1/2001
Nejvýznamější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 134 občanského zákoníku, str. 773
Komentář Občanského zákoníku, VII. vydání, C.H. BECK, 2002, k ustanovení § 134, str. 367

K otázce zápisu poznámky do katastru nemovitostí

Právní rádce 8/2000

Náhradní doručení a hmotněprávní následky doručení písemnosti soudem

Právní rádce č. 6/2000
Nejvýznamnější citace:
Komentář Občanského soudního řádu, V. vydání, C.H.BECK, 2001, k ustanovení § 46, str. 175;
Komentář Občanského soudního řádu, V. vydání, C.H.BECK, 2001, k ustanovení § 47, str. 178

Vyvlastnění a nicotnost správních aktů

Právní rozhledy č. 3/2000

Zajištění bytové náhrady

Právní rádce 2/2000
ASPI ev.č.20347

Právní povaha nároku na náhradu nákladů řízení

Právní zpravodaj, nulté číslo
ASPI ev. č. 20348

Dobré mravy a restituce

Právní rozhledy 11/1999
PF UK
ASPI ev. č. 20349
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2.vydání, C.H.BECK 2009, str. 62
Komentář Občanského zákoníku, VI. vydání, C.H.BECK, 2001, k ustanovení § 3 občanského zákoníku, str. 47

Nárok na vydání věci a vlastnictví třetích osob

Právní rádce 10/1999
ASPI ev. č. 20350

Ke změně výroku o nákladech řízení soudem v odvolacím řízení

Soudní rozhledy 8/1999
ASPI ev. č. 20351
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského soudního řádu, 1. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 224 o.s.ř., str. 1790

K nabytí vlastnictví pravomocným rozhodnutím státního orgánu

Právní rozhledy 8/1999
ASPI ev. č. 20352

Vázanost soudu výší náhrad škody

Právní rádce 6/1999
ASPI ev. č. 20353

Promlčení práva na odstranění neoprávněné stavby

Právní rádce 5/1999
ASPI ev. č. 20354
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 101 občanského zákoníku, str. 595
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 100 občanského zákoníku, str. 582
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 135c občanského zákoníku, str. 791
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 100 občanského zákoníku, str. 422
Komentář Občanského zákoníku, VI. vydání, C.H.BECK, 2001, k ustanovení § 101 občanského zákoníku, str. 386
Komentář občanského zákoníku, VI. vydání, C.H.BECK, 2001, k ustanovení § 135c občanského zákoníku, str. 470
Občanský zákoník, Komentář, 1. svazek, Linde Praha a.s.2002, k ustanovení § 100 občanského zákoníku, str. 218

K právní povaze nároku na vydání věci a vlastnictví České republiky k věcem, které nebyly vydány podle restitučních předpisů

Právní rozhledy 5/1999
ASPI ev. č. 20355
Nejvýznamnější citace:
Komentář Občanského zákoníku, VI. vydání, C.H.BECK, 2001, k ustanovení § 126 občanského zákoníku, str. 448

Přiměřená náhrada za stavby a pozemky

Právní rádce 3/1999
ASPI ev. č. 20356
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 142 občanského zákoníku, str. 897
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 142 občanského zákoníku, str. 639
Komentář Občanského zákoníku, VI. vydání, C.H.BECK, 2001, k ustanovení § 142 občanského zákoníku, str. 481

Soudní moc na přelomu tisíciletí

Právní rádce 2/1999, editorial

K rozporu tzv. předstižné vazby a jejím nahrazením peněžitou zárukou s Ústavou a mezinárodními úmluvami

Právní rádce č. 1/1999
ASPI ev. č. 16558

K výroku soudního rozhodnutí o nahrazení projevu vůle podle občanského zákoníku

Právní rozhledy 11/1998
ASPI ev. č. 20357
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského soudního řádu, 1. vydání, C.H.BECK 2009, str. 1109, k ustanovení § 162 o.s.ř.
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 50a občanského zákoníku, str. 305
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 50a občanského zákoníku, str. 440
Komentář Občanského zákoníku, VI. vydání, C.H.BECK, 2001, k ustanovení 50a občanského zákoníku, str. 306

Věcná a osobní působnost restitučních právních předpisů

Právní rádce 9/1998

K otázce úroků z prodlení v soudních rozhodnutích

Právní rozhledy 9/1998
ASPI ev. č. 20358
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, , k ustanovení § 517 občanského zákoníku, str. 1546
Komentář Občanského zákoníku, VI. vydání, C.H.BECK, 2001, k ustanovení § 517 občanského zákoníku, str. 77

Střídavá výchova a určení výživného a styku s nezletilým dítětem

Právní rádce 5/1998
ASPI ev. č. 20359

Právní subjektivita organizačních jednotek občanských združení sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.

Právní rádce 1/1998
ASPI ev. č. 8379
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 18 občanského zákoníku, str. 226
Komentář Občanského zákoníku, VI. vydání, C.H.BECK, 2001, k ustanovení § 18 občanského zákoníku, str. 141
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 18 občanského zákoníku, str. 226

K otázce vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy ve smyslu § 457 ObčZ, jejímž předmětem byla nemovitost

Právní rozhledy 11/1997
ASPI ev. č. 7115
Nejvýznamnější citace:
Velký komentář Občanského zákoníku, 2. vydání, C.H.BECK 2009, k ustanovení § 457 občanského zákoníku, str. 1343
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení 457 občanského zákoníku, str. 1099
Komentář Občanského zákoníku, VI. vydání, C.H.BECK, 2001, k ustanovení § 457 občanského zákoníku, str. 681

K otázce delimitace majetkových vztahů předškolních zařízení, škol a školských zařízení podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

Právní rozhledy 8/1997
PF UK
ASPI ev. č. 20350

K rozsahu finanční náhrady a označení žalovaného v řízení podle § 13 zákona č. 87/1991 Sb.

Právní rozhledy 6/1997
ASPI ev. č. 7055

K otázce délky promlčecí doby podle obchodního zákoníku

Právní rozhledy 4/1997
ASPI ev. č. 7039
Nejvýznamnější citace:
Velký akademický komentář Občanský zákoník, Linde Praha 2008, k ustanovení § 107 občanského zákoníku, str. 435
Občanský zákoník, Komentář, 1. svazek, Linde Praha a.s. 2002, k ustanovení § 107 občanského zákoníku, str. 230
Komentář obchodního zákoníku, IX. vydání, C.H.BECK, 2004, k ustanovení § 397 obchodního zákoníku, str. 1066
Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích, 3. vydání, D. Weinhold, C.H.BECK 2009

K otázce nejnižší měsíční mzdy ve smyslu ust. § 89 odst. 14 trestního zákona

Trestní právo 5/1996
ASPI ev. č. 6095
Právnická fakulta UK

K náhradě za znárodnění podle dekretu č. 100/1945 Sb. ve vztahu k zák. č. 87/1991 Sb.

Právní rozhledy 3/1997
ASPI ev. č. 7014
Právnické fakulta UK